Schleimpilze

 

Schleimpilz (1)

Arcyria helvetica

Schleimpilz (2)

Lyogala epipendrum

Schleimpilz (3)

Fuligo septica

 

 

 

Schleimpilz (4)

Tubifera ferrigunosa

Schleimpilz (5)

Ceratiomyxa fructiculosa

Schleimpilz (6)

 

 

 

 

Schleimpilz (7)

Stemonitis axifera

Schleimpilz (8)

Schleimpilz (9)

 

 

 

Schleimpilz (10)

 

Schleimpilz (11)

 

Schleimpilz (12)

 

 

 

 

Schleimpilz (13)

 

Schleimpilz (14)

 

Schleimpilz (15)

Arcyria denudata

 

 

 

Schleimpilz (16)

 

Schleimpilz (17)

Physarum nutans

Schleimpilz (18)

Arcyria insignis

 

 

 

Schleimpilz (19)

Metatrichia floriformis

Schleimpilz (20)

Badhamia utricularis

Schleimpilz (21)

 

 

 

 

Schleimpilz (22)

Schleimpilz (23)

Arcyria cinerea

Schleimpilz (24)

Stemonitis fusca

 

 

 

Schleimpilz (25)

 

Schleimpilz (26)

Trichia decipiens

Schleimpilz (27)

 

 

 

 

Schleimpilz (28)

 

Schleimpilz (29)

 

Schleimpilz (30)

Trichia varia

 

 

 

Schleimpilz (31)

 

Schleimpilz (32)

 

Schleimpilz (33)

 

 

 

 

Schleimpilz (34)

Reticularia lycoperdon

Schleimpilz (35)

Fuligo septica var. candida

Schleimpilz (36)

Didymium melanospermum

 

 

 

Schleimpilz (37)

Schleimpilz (38)